انواع تافی های مغزدار (میوه ای ، کره ای ، شیری ، نارگیلی ، کاکائویی)

در طرح های متنوع

انواع تافی های مغزدار (میوه ای ، کره ای ، شیری ،

 نارگیلی ، کاکائویی) در طرح های متنوع

تافی کره ای

کد محصول : 4304

تافی کاکائویی

کد محصول : 4204

تافی میوه ای

کد محصول : 4104

تافی شیری

کد محصول : 4404

تافی مغزدار مونت کارلو

کد محصول : 4803

تافی مغزدار مونت کارلو

کد محصول : 4204

تافی میوه ای

کد محصول : 4710

تافی مغزدار پلازا

کد محصول : 4704

تافی مغزدار نارگیلی

کد محصول : 4602

تافی مغزدار مونت کارلو

کد محصول : 4603

تافی مغزدار نارگیلی

کد محصول : 4604

تافی مغزدار فندقی

کد محصول : 4501

تافی مغزدار فندقی

کد محصول : 4503

تافی مغزدار فندقی

کد محصول : 4504

تافی نارگیلی

کد محصول : 4901

تافی ترش

کد محصول : 4910

تافی ترش

کد محصول : 4910

تافی مغزدار آوریل

کد محصول : 4704

تافی مغزدار جورجیا

کد محصول : 4705

تافی مغزدار پلازا

کد محصول : 4804

تافی گالکسی حام

کد محصول : 4912

تافی مغزدار کولین

کد محصول : 4706

تافی مغزدار پلازا

کد محصول : 4804

تافی مغزدار گلد حام

کد محصول : بزودی