تافی مغزدار حام گلد

تافی مغزدار حام گلد

کد محصول : 4920

تافی مغزدار حام گلد


وزن   خالص: 1000

حجم   کارتن: 0/021

4920       بسته بندی در کارتن : 6