آزمایشگاه صنایع غذایی حام
وب سایت :www.haamfood.com
www.haamfood.ir

خدمات آزمایشگاه صنایع غذایی حام :

 

علاوه بر اینکه هر آزمایشگاه از مجموعه آزمایشگاه‌های صنایع غذایی است، خدمات تخصصی خود را انجام می‌دهد. اما بعضی اصول و موارد به طور کلی در تمام زیر مجموعه‌های آزمایشگاه‌ صنایع غذایی پیاده می‌شود.

 

بررسی اولیه مواد غذایی:

 

بررسی اولیه مواد بر اساس اندازه‌گیری بو، رنگ، مزه، شفافیت، درجه بریکس، یکنواختی، اسیدیته پراکسید، رطوبت، PH ، میکروبی ، درصد روغن و نمک،  میزان قلیایی، درصد خلوص، ساکارز، قندها، و … شکل می‌گیرد.

 

میکروب شناسی مواد غذایی:

 

بعد از بررسی و تعیین درجه کیفی مواد خام و اولیه برای تولید و یا بسته‌بندی محصولات نوبت به میکروب زدایی میرسد. که مراحل ابتدایی و اولیه این کار  بررسی وضعیت میکروبی مواد غذایی و کشت و شمارش انواع باکتریها و قارچ های موجود است.

 

فرمولاسیون و بهینه‌سازی مواد غذایی:

 

پس از بررسی وضعیت اولیه و شناسایی میکروبی، تعیین برنامه و اجرای کار برای بهبود مواد غذایی و همسانی آن‌ها با استانداردهای ملی است.

 

و بعد از طی شدن روند برنامه و گذراندن پروسه فرمولاسیون آزمایش‌های شیمیایی و فیزیکی جهت تعیین کیفیت انجام می‌شود