بیسکویت والس شکلاتی  هلا
هلا / توت فرنگی

بیسکویت والس شکلاتی

هلا   توت فرنگی

کد محصول : 1605

بیسکویت والس شکلاتی  هلا
هلا / موز

بیسکویت والس شکلاتی

هلا   موز

کد محصول : 1605

بیسکویت والس شکلاتی  هلا
هلا / نارگیل

بیسکویت والس شکلاتی

هلا   نارگیل

کد محصول : 1605

جعبه والس شکلاتی  هلا
جعبه / هلا

بیسکویت والس شکلاتی

جعبه   هلا

کد محصول : 1607

بیسکویت والس شکلاتی  هلا
هلا / پرتقال

بیسکویت والس شکلاتی

هلا   پرتقال

کد محصول : 1605

بیسکویت والس شکلاتی

هلا


کد محصول : 1605

کد محصول : 1607

وزن   خالص: 42

حجم   کارتن: 0/017

1605       بسته بندی در کارتن : 60

وزن   خالص: 42

حجم   کارتن: 0/05

1607       بسته بندی در کارتن : 6 x 24