شکلات مغزدار سزار

شکلات مغزدار سزار

کد محصول : 6101

شکلات مغزدار سزار

شکلات مغزدار سزار

کد محصول : 6101

شکلات مغزدار سزار

شکلات مغزدار سزار

کد محصول : 6101

شکلات مغزدار سزار

شکلات مغزدار سزار

کد محصول : 6101

شکلات مغزدار سزار


وزن   خالص: 25

حجم   کارتن: 0/009

6101      بسته بندی در کارتن : 6 x 24