شکلات نارگیلی مکس

شکلات نارگیلی مکس

کد محصول : 6201

شکلات نارگیلی مکس

شکلات نارگیلی مکس

کد محصول : 6202

شکلات نارگیلی مکس

شکلات نارگیلی مکس

کد محصول : 6201

شکلات نارگیلی مکس

شکلات نارگیلی مکس

کد محصول : 6202

شکلات نارگیلی مکس


وزن   خالص: 18

حجم   کارتن: 0/011

6201      بسته بندی در کارتن : 4 x 24

وزن   خالص: 36

حجم   کارتن: 0/014

6202      بسته بندی در کارتن : 9 x 24