بیسکویت  سبوس طلایی

سبوس طلایی

کد محصول : 1301

بیسکویت  سبوس طلایی

سبوس طلایی

کد محصول : 1301

بیسکویت  سبوس طلایی

حام


کد محصول : 1301

وزن   خالص: 140

حجم   کارتن: 0/018

بسته بندی در کارتن : 36